Huurreglement

Aanvraag & reservatie

De Vierschaar heeft meerdere ruimtes ter beschikking voor al uw activiteiten, vergaderingen, vormingssessies en recepties:

Een ruimte reserveer je door contact met ons op te nemen via het contactformulier of per email naar info@de-vierschaar.be.

We onderscheiden types gebruikers:

 • Groep A: vzw.
 • Groep B:
 • Groep C:
 • Groep D: Particulieren, commerciële bedrijven en organisaties.

Kort na de reservatie krijg je een offerte overgemaakt met een gedetailleerd overzicht van de verschillende kosten. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst (in twee exemplaren, één voor elke partij) verklaar je je akkoord met het gebruikersreglement en de tarieven.

De offerte is twee weken geldig. Binnen deze termijn moet de aanvrager schriftelijk akkoord geven voor de genomen optie. Zonder akkoord wordt de optie automatisch geannuleerd.

Een zaal kan maximaal één jaar voor datum van de activiteit gereserveerd worden.

Uit respect voor onze buren moeten alle activiteiten ten laatste om 24.00u uur eindigen.

Vragen en informatie: Contacteer ons.

Algemene voorwaarden, afspraken & verbodsbepalingen

 • De ter beschikking gestelde ruimte wordt geacht in goede staat te zijn, maar niet als de persoon verantwoordelijk voor de activiteit de eventuele onregelmatigheden meldt uiterlijk op het ogenblik dat hij/zij het lokaal in gebruik neemt door ons te contacteren.
 • Er mag niets opgehangen worden aan de muren van de zalen. Het is dan ook ten strengste verboden de ramen, de deuren, de muren, de panelen, de vloeren… te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien. Versieringen worden uitsluitend in het gereserveerde lokaal aangebracht, op de met de afgevaardigde van De Vierschaar afgesproken manier.
 • In het hele gebouw en daardoor ook in alle ruimtes (ook in de toiletten) geldt een algemeen rookverbod.
 • Het overschrijden van het maximum aantal plaatsen is omwille van de brandveiligheid verboden. Deze plaatsen werden toegewezen op basis van de geldende wetgeving. Omwille van de brandveiligheid kan van dit aantal voor geen enkele manifestatie afgeweken worden.
 • De toegang tot en de nooduitgang(en) van de lokalen mag op geen enkele manier belemmerd worden door meubilair, linten of andere obstakels.
 • Er mag geen vuur gemaakt worden in de zalen. De huurder van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging maar niet als hij/zij kan bewijzen dat deze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid in hoofde van de verhuurder. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de huurder verhaald worden.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gebouw en/of de inboedel ervan, veroorzaakt door hemzelf, medewerkers, deelnemers, toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevinden bij de georganiseerde activiteit.
 • Het is verboden de gereserveerde ruimte door te verhuren of deze al of niet gratis ter beschikking te stellen van derden.
 • De activiteit mag andere activiteiten die op hetzelfde moment plaatsvinden in het gebouw niet hinderen.
 • Elke aankondiging dient duidelijk de naam van de huurder en de verantwoordelijke uitgever van het promotiemateriaal te vermelden.
 • De huurder is gehouden om een afgevaardigde van De Vierschaar steeds toegang te verlenen om controle over het naleven van de voorwaarden. De afgevaardigde kan de activiteit stopzetten indien de regels niet worden nageleefd.
 • De zaal moet na gebruik in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Dit houdt in dat tafels, stoelen, materialen terug op de plaats moeten staan waar ze stonden bij het betreden van de zaal. Alle lichten worden gedoofd, verwarming wordt dicht gedraaid en deuren worden zorgvuldig gesloten. Indien dit niet gebeurt rekenen we een forfaitaire kost aan van € 100.
 • Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild zullen worden doorgerekend aan de huurder, dit met een minimum van € 100. Deze kosten zullen betaald worden binnen de 14 dagen na het versturen van de definitieve afrekening. In geval van laattijdige betaling zal vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar waarbij interest verschuldigd zal zijn voor elke begonnen maand.
 • De huurprijs, de kosten van de nazorg (indien voor deze optie wordt gekozen) en de waarborg dienen te worden overgeschreven ten laatste zeven werkdagen voor de aanvang van de activiteit op rekeningnummer BE00 000 000 000. Pas na ontvangst hiervan is de reservatie definitief.

Annulering & betwistingen

 • Een gereserveerde zaal kan geannuleerd worden zonder kosten, op voorwaarde dat de annulering uiterlijk 7 werkdagen op voorhand via e-mail via onze contactgegevens wordt meegedeeld. Bij laattijdige annulering zal de volledige verhuurprijs worden aangerekend.
 • Bij eventuele betwistingen zijn de Rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Waarborg & Nazorg

Bij elke reservatie wordt een waarborg gevraagd van € 100,00 ongeacht het type huurder. De waarborg wordt automatisch ingehouden als de zaal niet in originele staat wordt achtergelaten.

Nazorg: je kan ook vooraf met ons afspreken om de nazorg door De Vierschaar te laten uitvoeren. Voor het opruimen, afwassen van glazen, reinigen van tafels en toog, terugplaatsen van het meubilair in standaardopstelling rekenen we een bedrag aan van € 50,-.

Alle bovenstaande prijzen zijn geldig tot en met 31/12/2022 of bij nader bericht.  De energiekost (verwarming en elektriciteit) is in de vergoeding inbegrepen.

Contactgegevens:

Zaalverhuur Lokeren

De Vierschaar vzw
Vierschaarstraat 31
9160 Lokeren
E: info@de-vierschaar.be
T: +32 (0)473/85 08 76

Links:

 • Home
 • Zaalverhuur
 • Activiteiten
 • Contact
 • Privacy policy
 • Algemene. voorwaarden

Volg ons op Facebook: